Приказ Министерства образования Республики Беларусь от 20.01.1971 № 10 "Аб зацвярджэннi Палажэння аб бацькоўскiм камiтэце агульнаадукацыйнай школы"

Документ утратил силу !
Архив


< Главная страница

НРПА РБ 10 мая 2001 г. N 8/58511. Зацвердзiць Палажэнне аб бацькоўскiм камiтэце агульнаадукацыйнай школы (дадаецца).

2. Упраўленню школ (тав. Дарафеенку М.П.) давесцi да ведама загадчыкаў абласных, гарадскiх i раенных аддзелаў народнай асветы i дырэктараў школ Палажэнне аб бацькоўскiм камiтэце i арганiзаваць кантроль за яго выкананнем органамi народнай асветы i школамi.Мiнiстр М.МIНКЕВIЧ                     ЗАЦВЕРДЖАНА
                     загадам
                     Мiнiстэрства асветы
                     Беларускай ССР
                     ад 20 студзеня 1971 г. N 10


I. ЗАДАЧЫ БАЦЬКОЎСКIХ КАМIТЭТАЎ

1. Бацькоўскiя камiтэты ствараюцца, каб садзейнiчаць школе ў ажыццяўленнi камунiстычнага выхавання i навучання дзяцей. Задачамi бацькоўскiх камiтэтаў з'яўляюцца:

усямернае ўмацаванне сувязi памiж сям'ёй i школай з мэтай устанаўлення адзiнства выхаваўчага ўплыву на дзяцей педагагiчнага калектыву i сям'i;

прыцягненне бацькоўскай грамадскасцi да актыўнага ўдзелу ў жыццi школы, да арганiзацыы пазакласнай i пазашкольнай работы;

дапамога школе ў ажыццяўленнi абавязковай васьмiгадовай i ўсеагульнай сярэдняй адукацыi;

удзел у арганiзацыi шырокай педагагiчнай прапаганды сярод бацькоў i насельнiцтва;

дапамога ва ўмацаваннi гаспадарчай i вучэбна-матэрыяльнай базы школы.II. АРГАНIЗАЦЫЯ I ЗМЕСТ РАБОТЫ БАЦЬКОЎСКIХ КАМIТЭТАЎ

2. Бацькоўскi камiтэт школы выбiраецца агульнашкольным бацькоўскiм сходам або канферэнцыяй у пачатку кожнаго навучальнага або каляндарнага года тэрмiнам на адзiн год. Колькасць яго членаў устанаўлiваецца рашэннем агульнага сходу (канферэнцыi) бацькоў у залежнасцi ад умоў работы школы.

3. Для выканання бягучай работы бацькоўскi камiтэт школы выбiрае са свайго складу:

у сярэднiх i буйных васьмiгадовых школах прэзiдыўм у складзе старшынi, намеснiка, сакратара i 3 - 5 членаў прэзiдыўма;

у невялiкiх васьмiгадовых i пачатковых школах старшыню, яго намеснiка i сакратара;

у аднакамплектных i двухкамплектных пачатковых школах - старшыню.

4. Бацькоўскi камiтэт класа выбiраецца агульным сходам бацькоў класа ў складзе старшынi i 2 - 4 членаў.

5. Пад кiраўнiцтвам членаў агульнашкольнага бацькоўскага камiтэта ў кожнай школе могуць стварацца пастаянныя або часовыя камiсii па асобных раздзелах работы (па ажыццяўленнi ўсеагульнага навучання, правядзеннi педагагiчнай прапаганды, па працоўным выхаваннi i арганiзацыi грамадска карыснай працы школьнiкаў, па культурна-масавай рабоце, гаспадарчай, спартыўна-аздараўленчай i iнш.). Склад камiсiй i змест iх работы вызначаюцца бацькоўскiм камiтэтам.

6. Бацькоўскi камiтэт арганiзуе дапамогу школе:

ва ўмацаваннi сувязi педагагiчнага калектыву з бацькамi вучняў i грамадскасцю;

у ажыццяўленнi абавязковага васьмiгадовага навучання i пераходу да ўсеагульнай сярэдняй адукацыi;

у стварэннi iнтэрнатаў пры школах i забеспячэннi ў iх належных бытавых умоў;

у арганiзацыi харчавання школьнiкаў;

у стварэннi i выкарыстаннi фонду ўсенавуча;

у стварэннi неабходнай матэрыяльнай базы для працоўнага навучання i выхавання;

у прыцягненнi бацькоў да непасрэднага ўдзелу ў выхаваўчай рабоце з вучнямi ў пазаўрочны час;

у рабоце па прафесiянальнай арыентацыi вучняў;

у ажыццяўленнi кантролю за выкананнем школьнiкамi "Правiлаў для вучняў";

у арганiзацыi i правядзеннi сходаў, дакладаў, лекцый для бацькоў, гутарак па абмене вопытам сямейнага выхавання;

у ажыццяўленнi мерапрыемстваў па ўмацаваннi гаспадарчай i вучэбна-матэрыяльнай базы школы, добраўпарадкаваннi i стварэннi ў ёй нармальных санiтарна-гiгiенiчных умоў;

у правядзеннi аздараўленчай i культурна-масавай работы з вучнямi ў перыяд канiкулаў.

7. Бацькоўскi камiтэт школы i класныя бацькоўскiя камiтэты кiруюцца ў сваёй рабоце дадзеным Палажэннем, рэкамендацыямi дырэктара школы i педагагiчнага савета, планам работы школы i пастановамi бацькоўскiх сходаў.

Бацькоўскi камiтэт складае план работы на паўгоддзе або на год. Яго канкрэтны змест вызначаецца з улiкам мясцовых умоў i задач, якiя стаяць перад дадзенай школай.

8. Бацькоўскi камiтэт школы, яго прэзiдыўм i класныя бацькоўскiя камiтэты маюць права прымаць свае рашэннi пры наяўнасцi на пасяджэннi не менш 2/3 яго членаў.

9. Для абмеркавання i вырашэння найбольш важных пытанняў бацькоўскi камiтэт школы склiкае сходы або канферэнцыi бацькоў (класныя - не радзей 4 разоў у год, агульнашкольныя - не радзей 2 разоў у год). Колькасць дэлегатаў на канферэнцыю ад кожнага класа ўстанаўлiваецца бацькоўскiм камiтэтам школы.

На класных бацькоўскiх сходах абавязкова павiнен прысутнiчаць класны кiраўнiк, на агульнашкольных - дырэктар школы, класныя кiраўнiкi i настаўнiкi.

Заўвага. У сельскiх сярэднiх школах з вялiкiм раёнам абслугоўвання праводзяцца бацькоўскiя канферэнцыi, дэлегаты на iх выбiраюцца на бацькоўскiх сходах на месцы жыхарства вучняў.10. Бацькоўскi камiтэт школы робiць справаздачу аб сваёй рабоце перад агульнашкольным бацькоўскiм сходам (канферэнцыяй), а класны камiтэт - перад класным бацькоўскiм сходам у дзень выбараў новага складу камiтэта.

11. У выпадку нязгоды дырэктара школы з думкай большасцi бацькоўскага камiтэта спрэчнае пытанне вырашаецца раённым (гарадскiм) аддзелам народнай асветы.

12. Аддзелы народнай асветы пры iнспектаваннi школы знаёмяцца з работай бацькоўскага камiтэта i прымаюць меры да павышення эфектыёнасцi яго дзейнасцi.

13. Бацькоўскiя камiтэты вядуць пратаколы сваiх пасяджэнняў i бацькоўскiх сходаў, якiя захоўваюцца ў справах школы.III. ПРАВЫ БАЦЬКОЎСКIХ КАМIТЭТАЎ

14. Бацькоўскi камiтэт школы мае права:

устанаўлiваць сувязi з савецкiмi органамi, грамадскiмi арганiзацыямi, прадпрыемствамi, саўгасамi, калгасамi i ўстановамi, якiя шэфствуюць над школай, па пытаннях аказання дапамогi школе ў правядзеннi выхаваўчай работы, умацавання яе вучэбна-матэрыяльнай базы, а таксама аб адносiнах бацькоў да выхавання дзяцей;

уносiць на разгляд дырэктара i педагагiчнага савета школы прапановы па пазашкольнай i пазакласнай рабоце з вучнямi, па арганiзацыйна-гаспадарчых пытаннях, па паляпшэннi работы педагагiчнага калектыву з бацькамi вучняў. Дырэктар школы i педагагiчны савет абавязаны ўважлiва разглядаць прапановы бацькоўскага камiтэта i паведамляць яму аб прынятых рашэннях;

заслухоўваць паведамленнi дырэктара школы аб стане i перспектывах работы школы i яго растлумачэннi па пытаннях, якiя цiкавяць бацькоў;

заслухоўваць справаздачы класных бацькоўскiх камiтэтаў i прымаць рашэннi па паляпшэннi iх работы;

склiкаць бацькоўскiя сходы i канферэнцыi;

прымаць удзел у стварэннi фонду ўсенавуча i вырашэннi пытанняў аб аказаннi матэрыяльнай дапамогi вучням, якiя маюць ў ёй патрэбу;

прыцягваць бацькоў да ўдзелу ў розных формах iдэйна-палiтычнага выхавання вучняў, грамадска карыснай дзейнасцi дзяцей, рабоце на прафесiянальнай арыентацыi, кiраўнiцтве гурткамi i iншымi вiдамi пазакласнай i пазашкольнай работы;

арганiзоўваць дзяжурствы бацькоў у школе i ў мiкрараёне школы.

15. Класныя бацькоўскiя камiтэты маюць права ўносiць прапановы класнаму кiраўнiку па паляпшэннi пазакласнай работы з вучнямi, бацькамi вучняў класа i заслухоўваць растлумачэннi класнага кiраўнiка па пытаннях, якiя цiкавяць бацькоў.

16. Старшыня агульнашкольнага бацькоўскага камiтэта з'яўляецца членам педагагiчнага савета школы.


< Содержание

Белорусское законодательство Правовые акты Беларуси

Право России

Новости

Партнеры

Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru